หลักสูตร อพยพหนีไฟตามกฏหมาย

หลักสูตร อพยพหนีไฟ ตามกฏหมาย
ดับเพลิงขั้นต้น ดับเพลิงขั้นสูง อพยพหนีไฟ

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้ในเรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้างนั้น ได้กำหนดให้ นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หัวข้อการฝึกทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติจะประกอบไปด้วย

แผนการและวิธีการดับเพลิง

แผนการและวิธีอพยพหนีไฟ

การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

BFAR เป็นหน่วยงานที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีความพร้อมด้านทีมวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์สูง และพร้อมจัดฝึกอบรมให้หน่อยงานของท่านตลอดทั้งปี

 

*สนับสนุนโดย แม่บ้านรายวัน KnockDoor สินค้าปลอดภาษี duty free