หลักสูตร ดับเพลิงขั้นสูง

หลักสูตรการ ดับเพลิงขั้นสูง สำหรับทีมผจญเพลิง (Advance for Fire Fighting Team Course)


ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ

 • ทฤษฎีการสันดาปไฟและการจุดติด
 • หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การพัฒนาการของเพลิงไหม้ (Flashover )
 • ฝึกการใช้อุปกรณ์พื้นฐานของนักผจญเพลิง
 • ฝึกการใช้เครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคล (S.C.B.A.)
 • ฝึกการใช้สายน้ำดับเพลิงและวิธีการดูแลรักษา
 • ฝึกการใช้หัวฉีดน้ำดับเพลิงต่างๆ
 • วิธีการระบายควันด้วยระบบเครื่องยนต์และระบบน้ำดับเพลิง
 • เทคนิคการเข้าควบคุมเพลิง Interior Fire Fighting ( Flash Over Room, Burning Room & Smoke Room )
 • เทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการค้นหาผู้ประสบภัยในอาคาร
 • ผู้เข้ารับการอบรม 10 – 20 คนต่อหลักสูตร
 • จำนวนระยะเวลา  2 วัน 1 คืน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 • มีพื้นฐานเกี่ยวกับการดับเพลิงขั้นต้น
 • มีความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ในเรื่องการดับเพลิง
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อการฝึกดับเพลิง เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคไวรัสตับ โรคความดัน เป็นต้น

การเตรียมความพร้อมของผู้เข้าอบรม

 • พักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
 • เตรียมชุดผ้ายืดแขนยาวและการกางยืดขายาว ไว้ใส่ระหว่างการฝึก 2 ชุด
 • เตรียมถุงเท้า อย่างน้อย 2 – 3 คู่

หมายเหตุ 

 • ราคาที่เสนอนี้ รวม ค่าที่พัก ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และ เครื่องดื่ม แล้ว

ติดต่อ
Hotline : 098-693-3751 098-6363553
E-mail: Contact@bfar.co.th

ดับเพลิงขั้นต้น ดับเพลิงขั้นสูง อพยพหนีไฟ
ดับเพลิงขั้นต้น ดับเพลิงขั้นสูง อพยพหนีไฟ