ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

รายชื่อผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรม-บริการ (กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)

ตรวจสอบรายชื่อจากเว็บไซต์ของกรมฯได้จากลิ้งนี้ได้เลย

หน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ

– หน่วยฝึกส่วนราชการ พื้นที่กรุงเทพมหานคร

– หน่วยฝึกส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค

– หน่วยฝึกเอกชน (นิติบุคคล)

– คู่มือการขอใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิง(หน่วยงานราชการ)

– คู่มือต่อใบอนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมดับเพลิง(หน่วยงานราชการ)